ATIK ESUP

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja www.atikesup.lt elektroninės parduotuvės (toliau – www.atikesup.lt) ir kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai ir ši privatumo politika.

1.3 El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.atikesup.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų, jaunesni asmenys gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 www.atikesup.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

2.1.3 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

2.1.4 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali ir apsaugota atitinkamais slaptažodžiais;

2.2 www.atikesup.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 sėkmingai įvykdyti Jūsų prekių užsakymus;

2.2.2 išrašyti sąskaitoms faktūroms;

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti;

3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Norint apsipirkti parduotuvėje www.atikesup.lt registracija nėra būtina.

5. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

5.1 www.atikesup.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešdami el. parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai bei ginčai sprendžiami derybiniu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus. Jeigu turite klausimų bei pasiūlymų, rašykite mums info@atikesup.lt